Skip to Main Content
Qing Miao

Qing Miao, PhD

Professor, Department of Foundations of Medicine

Professor, Department of Foundations of Medicine at NYU Long Island School of Medicine

PhD from Med Uni Of South Carolina

Zhao, Xiao-Kang; Zhu, Meng-Meng; Wang, Sheng-Nan; Zhang, Ting-Ting; Wei, Xiao-Ning; Wang, Cheng-Yi; Zheng, Juan; Zhu, Wen-Ya; Jiang, Mei-Xiu; Xu, Suo-Wen; Yang, Xiao-Xiao; Duan, Ya-Jun; Zhang, Bu-Chun; Han, Ji-Hong; Miao, Qing R; Hu, Hao; Chen, Yuan-Li

Acta pharmacologica Sinica. 2023 Aug; 44(8):1625-1636

Liu, Chang; Li, Sijie; Zhang, Xiaoxiao; Jin, Chunxiang; Zhao, Baofeng; Li, Liying; Miao, Qing Robert; Jin, Ying; Fan, Zhimin

Cancer gene therapy. 2023 May; 30(5):647-658

Liu, Chang; Li, Sijie; Zhang, Xiaoxiao; Jin, Chunxiang; Zhao, Baofeng; Li, Liying; Miao, Qing Robert; Jin, Ying; Fan, Zhimin

Cancer gene therapy. 2023 May; 30(5):766

Gong, Ke; Wang, Mengyao; Wang, Dandan; Gao, Yongyao; Ma, Likun; Yang, Xiaoxiao; Zhu, Xinran; Chen, Shasha; Zhang, Mengxue; Li, Huaxin; Chen, Yuanli; Hu, Wenquan; Miao, Qing R; Iwakiri, Yasuko; Liao, Chenzhong; Duan, Yajun; Han, Jihong

Hepatology communications. 2023 Apr 01; 7(4):

Fang, Zhi; Sun, Xiaoran; Wang, Xiang; Ma, Ji; Palaia, Thomas; Rana, Ujala; Miao, Benjamin; Ragolia, Louis; Hu, Wenquan; Miao, Qing Robert

Journal of clinical investigation. 2022 May 02; 132(9):

Hu, Wenquan; Liu, Zhong; Salato, Valerie; North, Paula E; Bischoff, Joyce; Kumar, Suresh N; Fang, Zhi; Rajan, Sujith; Hussain, M Mahmood; Miao, Qing R

JCI insight. 2021 Feb 08; 6(3):

Chen, Yi; Hu, Wenquan; Li, Qi; Zhao, Shiwei; Zhao, Dan; Zhang, Shuang; Wei, Zhuo; Yang, Xiaoxiao; Chen, Yuanli; Li, Xiaoju; Liao, Chenzhong; Han, Jihong; Miao, Qing Robert; Duan, Yajun

Journal of biological chemistry. 2021 Jan-Jun; 296:100624

Wu, Donghua; Zhao, Baofeng; Song, Yang; Chi, Xinming; Fu, Hailu; Guan, Tiantong; Zhang, Liyuan; Yang, Xueguang; Hu, Ke; Huang, Rong; Jin, Xiaomeng; Miao, Qing Robert; Shao, Shujuan

Journal of cancer. 2021 12; 12(3):717-725