Skip to Main Content
Qing Miao

Qing Miao, PhD

Professor, Department of Foundations of Medicine

Professor, Department of Foundations of Medicine at NYU Long Island School of Medicine

PhD from Med Uni Of South Carolina

Liu, Chang; Li, Sijie; Zhang, Xiaoxiao; Jin, Chunxiang; Zhao, Baofeng; Li, Liying; Miao, Qing Robert; Jin, Ying; Fan, Zhimin

Cancer gene therapy. 2022 Nov 15;

Liu, Chang; Li, Sijie; Zhang, Xiaoxiao; Jin, Chunxiang; Zhao, Baofeng; Li, Liying; Miao, Qing Robert; Jin, Ying; Fan, Zhimin

Cancer gene therapy. 2022 Oct 14;

Fang, Zhi; Sun, Xiaoran; Wang, Xiang; Ma, Ji; Palaia, Thomas; Rana, Ujala; Miao, Benjamin; Ragolia, Louis; Hu, Wenquan; Miao, Qing Robert

Journal of clinical investigation. 2022 May 02; 132(9):

Chen, Yi; Hu, Wenquan; Li, Qi; Zhao, Shiwei; Zhao, Dan; Zhang, Shuang; Wei, Zhuo; Yang, Xiaoxiao; Chen, Yuanli; Li, Xiaoju; Liao, Chenzhong; Han, Jihong; Miao, Qing Robert; Duan, Yajun

Journal of biological chemistry. 2021 Jan-Jun; 296:100624

Wu, Donghua; Zhao, Baofeng; Song, Yang; Chi, Xinming; Fu, Hailu; Guan, Tiantong; Zhang, Liyuan; Yang, Xueguang; Hu, Ke; Huang, Rong; Jin, Xiaomeng; Miao, Qing Robert; Shao, Shujuan

Journal of cancer. 2021 12; 12(3):717-725

Ma, Jialing; Zeng, Peng; Liu, Lipei; Zhu, Mengmeng; Zheng, Juan; Wang, Chengyi; Zhao, Xiaokang; Hu, Wenquan; Yang, Xiaoxiao; Duan, Yajun; Han, Jihong; Miao, Qing R; Chen, Yuanli

Frontiers in pharmacology. 2021 Feb; 12:817784

Zhang, Shuang; Guo, Fangling; Yu, Miao; Yang, Xiaoxiao; Yao, Zhi; Li, Qi; Wei, Zhuo; Feng, Ke; Zeng, Peng; Zhao, Dan; Li, Xiaoju; Zhu, Yan; Miao, Qing Robert; Iwakiri, Yasuko; Chen, Yuanli; Han, Jihong; Duan, Yajun

Journal of hepatology. 2020 12; 73(6):1482-1495

Zhang, Shuang; Yu, Miao; Guo, Fangling; Yang, Xiaoxiao; Chen, Yuanli; Ma, Chuanrui; Li, Qi; Wei, Zhuo; Li, Xiaoju; Wang, Hua; Hu, Huaqing; Zhang, Yujue; Kong, Derun; Miao, Qing Robert; Hu, Wenquan; Hajjar, David P; Zhu, Yan; Han, Jihong; Duan, Yajun

British journal of pharmacology. 2020 03; 177(5):1041-1060